,

„Еразъм+” и „Образование и обучение 2020”.

section-erasmus

Дейностите Европас, Еврогайдънс, eTwinning, Евридика и ECVET са част от
хоризонталните мерки на Европейския съюз в подкрепа изпълнението на целите на
новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта
„Еразъм+” и стратегия „Образование и обучение 2020”.

Нека да дадем обща информация за всяка една от тях:

  1. Европас се стреми да подпомогне гражданите да представят ефективно своите умения и квалификации, с цел да намерят подходяща за тях работа или възможности за обучение. За повече информация относно дейностите, които се осъществяват на национално и европейско ниво: http://europass.cedefop.europa.eu/bg/about,http://europass.hrdc.bg/bg
  2. Еврогайдънс се стреми да насърчава мобилността сред гражданите и да подкрепяразвитието на качествени услуги за кариерно ориентиране в Европа. За повече информация относно дейностите, които се осъществяват на национално и европейско ниво  http://euroguidance.net/, http://euroguidance.hrdc.bg/b
  3. eTwinning се стреми да подкрепи учителите да развият своите ИКТ и чуждоезикови умения, като използват специално създадения за това портал: http://www.etwinning.net. Порталът предлага безопасна и атрактивна виртуална среда за обмен на добри педагогически практики. За повече информация относно дейностите, които се осъществяват на национално и европейско ниво: http://www.etwinning.net, http://etwinning.hrdc.bg/
  4. Евридика предоставя информация и анализи относно европейските образователни системи и политики. За повече информация: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
  5. ECVET представлява система за акумулиране и трансфер на кредити придобити чрез професионално образование и обучение (ПОО). Тя позволява документирането на придобити в чужбина знания, умения и компетенции и улеснява образователната и трудова мобилност в рамките на Европа. За повече информация: http://www.navet.government.bg/bg/ECVET_BG

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар