Стаж в МОН

стажове, стажантски програми

стажове, стажантски програми

До 15 април 2014 година се удължава срокът за кандидатстване по програмата „Студенти на стаж в Министерството на образованието и науката“.

С програмата се предоставя възможност на студенти за практическо реализиране на придобитите от тях теоретични знания в реална работна среда. Чрез запознаване със структурата и функциите на администрацията на Министерството на образованието и науката и със специфичните дейности на отделните структурни звена, студентите-стажанти ще получат възможност за придобиване на умения за работа в динамична среда, в сътрудничество с утвърден екип от професионалисти по проблемите на образованието и науката. На сайта на МОН в раздел „Конкурси/Студенти“ е публикувана покана, в която подробно са описани  изискванията към кандидатите за съответните стажантски позиции, условията  и редът  за кандидатстване, необходимите документи и начинът на провеждане на конкурса „Студенти на стаж в МОН“.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар