,

Студентско кредитиране – прекрасни условия от банка ДСК

05-08kr

Семестриалната такса не е причина да не учим!

Тук ще споделим за студентския кредит, който отпуска банка ДСК

Какво  представлява кредитът и какви са неговите особености?

Кредитът  се отнася към студенти, които изучават бакалавърски, магистърски или докторски степени. Той е предназначен за целия период на обучението спрямо учебния план. Интересното тук е, че се покриват семестриалните такси за обучението и има опция и за издръжка. Желаещите могат да кандидатстват за получаване на кредит за покриване на семестриалните такси и да получите издръжка.

Кредитът се гарантира от държавата – тя детерминира гаранции за размера на главницата и лихвата и лихвата.

Кредитът се предоставя без обезпечение и няма такси.  Няма такси и за отпускането, управлението и погасяването на кредита. 

Кои студенти и докторанти могат да кандидатстват за студентски кредит?

Изисквания:

 • български граждани;
 • под 35 годишна възраст;
 • избират  редовна форма на обучение за „бакалавър” (бакалавър или професионален бакалавър) или „магистър”, или  „доктор”;
 • нямат същата придобита степен;
 • да не са отстранени или да не са прекъснали обучението си;

Кога се предоставя кредит за издръжка?

 • Кредит за издръжка се предоставя само при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението.
 • Кредитът може да се ползва само от родителя, който упражнява родителски права, ако това са и двамата родители – само от единия.

Параметри на кредита:

 • Максимален размер на кредита –  дължимите такси за оставащия срок на обучение на студента, съгласно учебния план на съответната специалност;
 • Обезпечение  – Студентът/докторантът не предоставя обезпечение по кредита
 • Годишен фиксиран лихвен процент 7%
 • Гратисен период за издължаване – от сключването на договора за кредит до изтичане на 1/една/ година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план. В този период студентът не дължи плащане на главница и лихва по кредита.
 • Усвояване на кредит – на етапи, като:

Кредитът за заплащане на такси за обучение се усвоява чрез преводи по банкова сметка на висшето училище или научната организация;

Кредитът за издръжка се усвоява чрез преводи по разплащателна сметка на студента/докторанта в банката, в началото на всеки семестър, съгласно договора за кредит;

 • Срок за издължаване на кредита – до 10 години, след изтичане на гратисния период;
 • Начин на издължаване  –  равни месечни вноски;

Научете повече:

https://dskbank.bg/Page/default.aspx?xml_id=/bg-BG/Individuals/credits/consumer/studentloan/

kvalifikacia.bg

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар