Публикации

, ,

DO или MAKE – често възникващ въпрос при изучаването на английски език

DO ИЛИ MAKE?

 DwW7nIgJSGSugFSxRRay_doubts

 

и МAKE са два глагола, които често се бъркат от изучаващите английски език.

Тук ще се запознаем с различията между  и МAKE –  кога и как да ги използваме.

make vs do

DO се използва както следва:

1. Когато се говори за работен процес, работа или задачи, свързани с работния процес

 

NB! Забележка –  не се отнася до създаването на конкретна физическа продукция.

 

 • Have you done your homework?
 • I have guests visiting tonight so I should start doing the housework now.
 • I wouldn’t like to do that job.

2. DO се използва, когато отнасяме към дейности по принцип, без да бъдем конкретни. В тези случаи, ние обикновено използваме думи като: нещо, нищо, всичко, каквото и да е – thing, something, nothing, anything, everything etc.

 • Hurry up! I’ve got things to do!
 • Don’t just stand there – do something!
 • Is there anything I can do to help you?

3. Понякога използваме DO, за да заместим глагол, когато значението е ясно и очевидно. Това е по-често срещано явление в разговорния език.

 

Do I need to do my hair? (do = brush or comb)

Have you done the dishes yet? (done = washed)

I’ll do the kitchen if you do the lawns (do = clean, do = mow)

NB! Запомнете  Do може да бъде и спомагаталене глагол (Present simple tense – Do you like chocolate?)

Кога използваме MAKE?

1. MAKE се използва в строителството, както и за производство, създаването или построяването на нещо ново. Също се използва, за да индикира произходът на продукт или материалите, които са използвани за създаването на нещо

 • His wedding ring is made of gold.
 • The house was made of adobe.
 • Wine is made from grapes.
 • The watches were made in Switzerland

2. Използваме MAKE за предизвикано действие или реакция

 • Onions make your eyes water.
 • You make me happy.
 • It’s not my fault. My brother made me do it!

3, Използваме MAKE след някои съществителни, отнасящи се до планове и решения:

 • make the arrangements;
 • make a choice;

4. Използваме MAKE със съществителни, отнасящи се до говорене (комуникация) и до определени звуци.

 • make a comment;
 • make a noise;
 • make a speech;

5. Използваме MAKE с храни, напитки и ястия:

 • make a cake;
 • make a cup of tea;
 • make dinner;

 

do-vs-make-difference

Примери:

 

MAKE:

make a bet; make a cake; make a call; make a change; make a choice; make a comment;

make a complaint; make a confession; make a connection ; make a cup of coffee / tea;

make a date; make a decision; make a demand; make a difference; make a discovery;

make a face; make a fool of yourself; make a fortune; make a friend; make a fuss;

make a joke; make a line; make a list; make a living; make a loss ; make a mess;

make a mistake; make a noise; make a pass at someone ; make a plan; make a point;

make a prediction; make a profit; make a promise; make a reservation; make a sandwich;

make a scene; make a sound; make a speech; make a statement; make a suggestion;

make advances; make alterations; make an appointment ;make an announcement;

make an attempt; make an effort; make an error; make an escape; make an exception;

make clear; make an excuse; make an impression; make an observation; make an offer;

make amends; make arrangements; make breakfast; make certain; make dinner; make faces;

make famous; make fun of someone; make love; make lunch; make inquiries; make peace;

make possible; make progress; make money; make room; make sales; make sense;

make someone rich; make someone smile; make sure; make trouble; make war;

make your bed; make your mind up; make your way;

 

DO: 

DO a burp; DO a course; DO a crossword; DO a dance; DO a drawing; DO a fart;

DO a favor / favour; DO a job; DO a painting; DO a project; DO a service; DO badly;

DO an assignment; DO anything; DO business; DO chores; DO damage; DO everything;

DO exercises; DO good; DO harm; DO laundry; DO nothing; DO research; DO right (thing);

DO something; DO the gardening; DO the housework; DO the ironing; DO the dishes;

DO the rest; DO the shopping; DO the washing; DO well; DO work; DO wrong (thing);

DO your best; DO your hair; DO your homework; DO your job; DO your nails; DO your work;

 

Направете упражненията, за да затвърдите DO и МАКЕ!

Exercises:

Exercise with pictures:

 

 

kvalifikacia.bg

 

, ,

Госпожица Запетая в българския език

0410DRAFTarkle-blog427

 

 

Тук ще си поговорим за капризната госпожица Запетая в българския език.

bulbТя (,) е разделящ или ограждащ препинателен знак.bulb

1. Еднородни части

 

Тя би могла да отделя важни персони:

 •  bulbБойко Борисов, Георги Първанов, Сергей Станишев, Иван Костов и Петър Стоянов са български политици.(Когато има изреждане, последната еднородна част най-често се присъединява със съюза „и“. )

 

 • bulbПо-голямата част от децата изучават някой от следните чужди езици: руски, английски, френски или немски
 • bulbТози човек е млад, здрав, умен и много приятен.

 

2. Тази гспожица отделя и нашите обръщения от основното изречение    (след междуметия и частици)

 • bulbХей, накъде отивате?
 • bulbГосподин директор, моля да ми разрешите да…
 • bulbЗдравейте г-н Иванов,
 • bulbИрина, къде тръгна?
 • bulbЩе ми кажеш ли, Ирина, къде тръгна Иван?
 • bulbКъде тръгна, Ирина?

3. Госпожицата отделя и т. нар. съчинителните съюзи:

bulbа, bulb ала, bulb именно,  bulbкамо ли, bulb не само-а и, bulbне само-но и, bulbако, bulbако и да, bulbвъпреки че,bulb докато, bulbзадето, bulbщом като, bulbслед като, bulbосвен като, bulbтъй като, bulbкато да, bulbкато, bulbдокато, bulbкогато, bulbзащото, понеже,bulb сякаш че, bulbщом;

 

 • bulbЩе ти го подаря, след като го заслужиш!
 • bulbТой няма да дойде, камо ли друг.
 • bulbДa,  именно теб търся.
 • bulbТой е умен, но мързелив ученик.
 • bulbНие се нуждаем от анализ, а не от саморазправа, от вярна оценка, а не от взаимни обвинения, от консолидация, а не от раздори.

 

4.Появава се между  съюзи

 • bulbОбичам и да се разхождам, и да разговарям с приятели.
 • bulbТя ту влизаше в залата, ту бързо излизаше.

5. Госпожица Запетая се появява пред съюза или,когато означава тоест (тоест=или)

 • bulbТози тип разсейване, или ефектът на Раман, е важна част от работата.

6.Госпожица заптая отделя и т. нар. обособени части

 • bulbОбичам това семейство, особено дъщерята.
 • bulbВ сравнение с него, обществото…

7.Госпожица запетая не пропуска и обособените определения:

 • bulb Тя напусна бързо, разхвърляната от предната вечер, къща.

8. Госпожица Запетая участва и при сравнения:

 • bulbДецата, малки палавници, се засмяха.

9. Тя застава смело пред „и то“,  когато уточяваме!

 • bulbЩе идем, и само двамата;
 • bulbЧетох, и то здравата.

 

10. Госпожица Запетая се появява, когато  връзката е подчинителна

 • bulbДа починат малко конете, и пак тръгваме.
 • bulb Щом учиш добре, и без изпит си там.
 • bulbКато му метнем един бой, и всичко ще си каже.

11. Разбира се тя се появява и се меси в живота и на вметнатите думи и изразите:

bulbда кажем, bulbнадявам се, bulbмисля, bulbразбира се, bulbизглежда, bulbтъй да се каже,bulb напротив, bulbобратно, bulbпърво,bulb второ,bulb смятам, bulbочевидно, bulbда речем, bulbза щастие, bulbнай-напред, bulbнай-накрая, bulbследователно,bulb от една страна, bulbнай-накрая,bulb накратко, bulbпо мое мнение и т.н.

 • bulbТой, надявам се, ще ни подкрепи.
 • bulbРазбира се, това ще направим.
 • bulbНапротив, вярно е.

12. Госпожица Запетая се проявява и пред тъй наречениете разширени съюзи:

bulbвъпреки че, bulb макар че, bulbпри все че, bulbако и да, bulbдаже да, bulbвместо да, bulbосвен ако, bulbосвен когато,

bulbтоку що, bulbинак,bulb така също, bulbсамо че, bulbзатова че, bulbкогато и да,bulb колкото и да, bulb тъй като, bulb затуй че, bulbкакто и да,bulb преди да

*NB bulb Госппожица Запетая се пише пред втората (и пред всяка следваща) част на съюзите

bulb и… и,bulb или… или, bulbли… ли, bulbни… ни, bulbнито… нито, bulbту… ту, bulbхем… хем, bulbя… я,

bulbбило… било, bulbдали… или, bulbли… или, bulbкакто… така и,bulb не само… но 

 • bulbДвадесет хиляди са и много, и малко. (А. Гуляшки)
 • bulbВсяко съществително име е или от мъжки род, или от женски род, или от среден род.
 • bulbВ тази ситуация нито единият вариант ме устройва, нито другият!
 • bulbТой както дойде, така си и отиде.

Кога капризната Госпожица Запетая отсъства?

 

absence

 

1. Тя отсъства в сложно изречение с непряк въпрос.

 

 • bulbКажи ми дали е станало.
 • bulbОстана само който дойде последен.

2. Отсъства и пред подчинителните  съюзи bulbедва,bulb чак, bulbсамо

 

 

 • Пристигнах на гарата едва когато влакът вече беше заминал.

 

 

3. Тя не се занимава с подчиненото изречение, когато е въведено с уточняващо наречие – оправят се и без нея.

 bulbсамо, bulbедва, bulbчак, bulbдаже, bulbтъкмо,

bulbименно,bulb дълго,bulb много, bulbили отрицание “не”.

 • bulbЩе повярвам чак когато той дойде.
 • bulbВърнах се не защото ти си тук.
 • bulbДойдох при тебе именно за да ти помогна.
 • bulbПопитах не защото не знаех.

4. Госпожица Запетая не се намесва и при устойчивите словосъчетания:

 • bulbГлупци колкото щеш.
 • bulbРазбрал го както трябва.

 

Гсопожица Запетая е капризна, но разбереш ли навиците й – започва да ти става симпатична!

Ние се запознахме с една важна част от нейните прояви!

kvalifikacia.bg