Tag Archive for: магистратура

Публикации

, , , , , ,

Изпит IELTS – как да подходим при писането на есето?

Как да подходим при писането на есе?

Как да подходим при писането на есе?

В IELTS има 3 типа есета:
For and against essays
(За и против есета)
Примерна тема:
The Art should be better funded by the government but there must be more control where the money goes. Discuss.
(Изкуството е необходимо да бъде по-добре финансирано от правителството, но трябва да има повече контрол върху това в каква посока отиват парите. Дискутирайте.)
Opinion essays
(есета за изразяване на мнение)
Примерна тема:
These days many students are doing a part time job. Is it a good or a bad development? What is your opinion about it?
Give examples from your own experience.
В днешно време много студенти работят почасово. Това добър или лош развой е? Какво е вашето мнение?
Дайте примери от вашия личен опит
 
Essays suggesting solutions to problems
 (Есета, предлагащи решения на проблеми)
Nowadays, pollution and waste levels are increasing rapidly.
How does this effect ordinary people? What steps can be taken to overcome this problem?

В днешно време замърсяването и нивата на отпадъците се увеличават бързо. Как влияе това на обикновените хора? Какви стъпки могат да бъдат направени, за да се преодолее този проблем?

Преди да започнете да пишеш есето направете си списък с точките (аргументите), които бихте искали да развиете.
Избягвайте съкратени форми и неформален език, както и употребата на фразеологични глаголи.
Използвайте свързващи думи (linking words/phrases) между параграфите.
IELTS ЕСЕТАТА обикновено имат 4-ри параграфа ( Ако решите да добавите 1-2 параграфа, това се оценява допълнително.)
Всеки параграг с дължина по 4 изречения.
Структура:
1) Introductory paragraph (Въвеждащ параграф) – тук  се преповтаря зададената тема и тезата, която ще защитаваме.
Веднага след това развиваме 2 аргумента/довода, доказващи тезата ти, съответно в параграф 2 и параграф 3!
2) Main body – (Основно тяло на есето) – то се състои от от двата подкрепящи тезата параграфа.
Примерна структура, която можете да използвате:
1-во изречение  – доводът, вашето твърдение;
2-ро изречение – даваме пример с доводът в действие. Защо мислим по този начин – кое ни кара да мислим в тази посока – доказателства от ежедневието, практиката.
3-то изречение – как примерът е свързан с тезата ни.
4-то изречение – как целият параграф е свързан с тезата – обобщаващо за параграфа изречение.
Тази структурна е просто примерна, можем да я следваме за развитие на доказателствените параграфи.
3) Заключение:
1-во изречение, което обединява доказателствената част, изречение, което преповтаря тезата с други думи и финално изречение, което представя или прогноза за бъдещето, или препоръка, базираща се на основната тема на есето.
Стартиране и приключване на есето:
Тезата, мнението по въпроса – връзка с нетипична идея, сцена, ситуация – може да се използва риторичен въпрос, адресиран към читетеля!
Във финала може да се даде на читетеля тема на размисъл!
 • Приключване на идеи – фрази:
In conclusion, (В заключение,)
All things considered, (Като вземем всичко предвид,)
Taking everything into consideration, (Като вземем всичко предвид,)
All in all, (Всичко на всичко,)
 • Индиректно изразяване на мнение:
It can be said (claimed) the… (Може да се каже, твърди …)
It is likely (unlikely, foreseeable) that… (Вероятно е, не е вероятно, явно/видно)
 • Примери:
All things considered, the obvious conclusion to be drawn is that… (Като вземем всичко предвид, явното заключение, което можем да извлечем, е)
To conclude, it can be said that… (Да заключим, може да се каже, че)
 • Директно изразяване на мнение:
It is my opinion (belief)  (По мое мнение, вяра)
I am inclined to believe that… (Склонен съм да вярвам, че…)
 • Примери:
For the above mentioned reasons, therefore, I believe that… (Поради гореизложениете причини, следователно, вярвам, че…)
Taking everything into account, I therefore conclude that… (Вземайки всичко предвид, следователно можем да заключим, че…)
Предложения за генериране на идеи: (отнасяне към определени гледни точки – standpoints)
Psychological  (Regarding the psychological issue…)/ (Отнасяйки се към психологическия аспект)
Religious (From a religious standpoint)/ (От религиозна гледна точка)
Scientific (Regarding the scientific implications (изводи)) ( Отнасяйки се към научните заключения…)
Artistic (From an artistic point of view) (От артистична гледна точка…)
Economic (From an economic standpoint) (От икономическа гледище…)
Educational (As far as educational matter is concerned) (Доколкото образователната материя е засегната…)
Social (Many sociologists argue that) (Много социолози твърдят, че…)
Political (From a political point of view) (От политическа гледна точка…)
Moral (From a moral standpoint) (От морално гледище…)
Historical (With regard to historical matters) (Отнасяйки се към историческата същина…)
Health (As for the health aspect) (Що се отнася до здравословния аспект…)
Personal (From a personal point of view) (От лична гледна точка…)
 Изброяване на аргументи: firstly (първо),  to begin with (да започнем с), secondly (второ), thirdly (трето), finally… (последно)
 • Изброяване на предимства:
one (another, a further, an additional) major (the main, the greatest) advantage of… is…
едно (друго, следващо, допълнително) главно (основното, най-голямото)  предимство на… е…
one (another, a further, an additional) major (the main, the greatest) disadvantage (drawback) of… is…; Another negative aspect of… is…
един (друг, следващ, допълнителен) главен (основнен, най-големият)  недостатък на… е…
 • To introduce point/arguments for or against: (Да представим аргумент за или против)
One (very convincing) point/argument in favor of…/against…
Една (много убедителна) гледна точка/аргумент в полза на…/срещу…
Some people/experts claim/point out/ advocate (support the view that /oppose the view that)
Няко хора/експерти твърдят/отбелязват/защитават (подкрепят гледището, че…/противопоставя се на гледището, че…)
 • To add more points to the same topic: (Да добавяме повече аргументи към същата тема/теза)
In addition/ Furthermore, moreover, what is more, not to mention the fact that…
В допълнение/ Освен това, още повече, отгоре на това, да не споменаваме факта, че…
There is another side to the issue/question/argument of…
Има друга дледна точка към проблема/въпроса/аргумента за…
 • To make contrasting points:
On the other hand…
От друга страна…
However (nonetheless/nevertheless, even so) others claim this argument is incorrect/misguided (погрешен)
Opponents of… argue that
Противниците на… твърдят, че…
The fact that… contradicts the belief/idea that…
Фактът, че… противоречи на вярването/идеята, че…
While it is true to say that…, in fact…
Това, което е истина, е…, всъщност…
 • Examples
This is clearly illustrated/shown by the fact that…
Това е ясно илюстрирано…
The fact that… illustrates…
Фактът… илюстрира…
 • To emphasize a point (Да подчертаем аргумент)
Clearly (ясно)/obviously (очевидно)/ needless to say… (ненужно да казваме)
 • To express reality (Да изразим реалност)
In fact (Всъщност)/In practice (Напрактика), it is fact that… (Факт е, че…)
 • To make a general statement: (Да направим генерален извод)
As a general rule (като общовалидно правило) / generally (като цяло) / in general /on the whole  / by and large / in most cases (в повечето случаи)
 • To make partially correct statements
To a certain extent (degree) (до известна степен)/ to some extent (degree) (до някаква степен) / in a way (sense) (в някакъв смисъл)
This is partly true (but) (Това е частично вярно, но…) / to a limited extent (до определена степен) / there is some truth in  (има нещо вярно в)/ in some cases  (в някои случаи)/ up to a point (до определен момент)
 • To explain/clarify a point (Да обясниш/изясниш гледна точка)
In other words (С други думи…)
 • To express cause (Да изразим причина/повод)
Owing to (Вследствие на/поради) / due to  (the fact that) (Поради факта, че…), on account of (поради/заради) / on the ground that (поради/под предлог че)/ given that (при положение, че…) / because of (в следствие на), since (понеже)
 • To express effect (Да изразим резултат)
Therefore  (следователно)/ thus (така)/ as a result (consequence) of (като резултат (последица) на) / consequently (впоследствие) / for this reason (по тази причина)
If … were to happen, the effect (result) would be ….
 Ако… се беше случило, резултатът би  бил…
 • To express problems and solutions: (Да се изразят проблеми и решения)
Steps / measures (стъпки/мерки) must (should/could) be taken (трябва, биха могли да бъдат направени/взети) in order to solve (за да разреши) (overcome (преодолее)/ combat (да се победи) / deal with (да се справим с…), eradicate  (изкоренявам, премахвам)
Serious attempts to halt (prevent, solve) must be made.
(Сериозни опити да се спре/предотврати/разреши трябва да бъдат направени…)
One way to solve this problem would be/is
(Един начин за разрешаване на този проблем би бил/е…)
People (Governments) should focus their attention to improve the situation of …
(Хората (правителствата) би трябвало да фокусират вниманието си на подобряването на ситуацията на…)
If steps were taken to… the effect would be…
(Ако бяха направени стъпки… резултатът би бил…)
If … happened (were to happen) the consequence would be…
(Ако … се случи резултатите биха били…)
By (+ing ) government can ensure that
(Чрез … правотелството може да обезпечи/осигури)
The situation could be improved if the government did …
(Ситуацита би могла да бъде подобрена, ако правителството  направи… )
kvalifikacia.bg
, ,

Стипендии за магистратура „Иновации, предприемачество и финанси“

Последна възможност за стипендии в магистърската програма по „Иновации, предприемачество и финанси”

 

unnamed

 

Имате последна възможност да кандидатствате за стипендия в размер на 20% от пълната такса за предстоящата учебна 2014/2015 година за магистърска степен по „Иновации, предприемачество и финанси“:

http://mief.vuzf.bg/bg/

 

20-scholarship 2 (5)

 

Тя се отличава с изключителна практичност – интерактивен начин на преподаване, тясна връзка с преподаватели-практици, гост-лектори от български и международни компании опериращи в България и възможност за обмяна на опит между съмишленици.

Виктория Иванова, студент в магистуратурата споделя:

За мен най-ценното е начинът на мислене и споделеният опит. Смятам, че в основата на всички нови знания, умения иинструменти, които изучаваме, стои начинът на мислене, който се изгражда, умението, когато видиш даден бизнес, да можеш дори без лист и химикалка да си представиш бизнес модела му и това как работи. Да можеш, когато видиш финансовия отчет, той да ти даде отговори, а не да ти създава още повече въпроси.

Ето какво споделя Борис Колев – също студент магистратура „Иновации, предприемачество и финанси”:

Програмата е така структурирана, че всеки млад предприемач да тръгне по правилната, добре утъпкана пътека към това да направи проекта си успешен. Програмата е много добре последователно подредена и фактът, че обхваща уменията и знанията от самото формулиране на бизнес идеята, до реализирането, маркирането, финансовото планиране, управлението на растежа и дори изхода от бизнеса, е супер ценно. А дори и студентите да не са поели по пътя на собствения бизнес също им дава страхотен поглед отгоре на начина, по който функционира и би трябвало да се управляват иновативните компании с бъдеще.

Магистърската програма по „Иновации, предприемачество и финанси”  е разработена съвместно от академичния капацитет на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и екипа на The Business Institute. Основен партньор на програмата е международната компания Сиско Системс. Програмата отговаря на острата нужда на българската икономика от ново поколение мениджъри и предприемачи със съвременна и практична подготовка, които могат да реализират устойчив растеж и развитие.

Обучението в магистратурата започва на 1 ноември 2014 г. и продължава 3 семестъра за завършилите икономическа специалност.

Крайният срок да кандидатстване е 1 октомври 2014 г.

 

,

Магистърска програма „Европейско управление“

graduation-caps

Специалност с отлични перспективи:

Магистърска програма „Европейско управление“ – обучението поставя акцент върху политическо развитие, право на ЕС, управление на международната финансова система, институционална система на ЕС, регионална и външна политика на ЕС, глобално управление и политически процес.

Извънаудиторните практики включват проекти и изследвания по европейска интеграция.

Програмата е разработена и се осигурява с преподаватели от Център „Жан Моне“ по Европейски политики на НБУ.  Центърът „Жан Моне” по европейски политики е създаден  през октомври 2006 г.

Център „Жан Моне” има за цел да развива  изследвания и академични програми в областта на институционалното развитие на Европейския сьюз, както и спецификата на управление, сьщността, ролята  и еволюцията на Единния европейски пазар.  Разглеждат се общите политики, динамиката на икономическия и валутен сьюз и стратегията на неговото разширяване.

Ето партньорите в лицето на елитни Европейски университети и институции, в които студентите могат да извършват практиките си и да участват в разменни програми:

Повече информация:

http://www.nbu.bg/index.php?l=1351#1

kvalifikacia.bg

, ,

Безплатни магистратури в Дания

Aalborg_2010_-_125_ubt

Олборг е един от най-красивите градове в Дания и четвърти по големина. Основан в далечната 1040г. , града се нарежда сред най-старите викингски селища и привлича младите с богатия си културен живот, история, красива природа и интересна архитектура.

Макар и сравнително малък, градът е пълен с живот и е предпочитана дестинация за студенти от цял свят както заради спокойната и сигурна среда на живот, която предлага, така и заради качеството на образованието в Aalborg University, в който ежегодно се обучават близо 14 хиляди студента.

Създаден през 1974 г., университета предлага огромен избор от специалности, които водят до бакалавърска, магистърска или докторска степен.

Обучението е безплатно за студенти от страни-членки на ЕС.

Изисквания за прием:

 • диплома за завършено средно образование или съответно диплома за завършена бакалавърска степен според изискванията на съответна програма (легализиран превод на английски език)
 • резултат от IELTS 6.5-7.0 (оригинален сертификат или заверено копие)
 • препоръки (академична и/или професионална)

kvalifikacia.bg

,

Магистърска степен от ново поколение – „Иновации, предприемачество и финанси“

unnamed

С какво е различна магистърска програма „Иновации, предприемачство и финанси“

 • Практичeн подход на преподаване – използват най-актуалните концепции, практики и бизнес инструменти (вкл. авторски на The Business Institute) в сферата на иновациите, предприемачеството, мениджмънта и финансите и се базират на интерактивен подход на преподаване и учене, прилаган в програмите на водещи американски университети, сред които Cornell University и Stanford University.
 • Лектори практици и личното им отношение към участниците в програмата –  фасилитатори им и гост-лекторите са успешни предприемачи, стартирали и развили своя бизнес в България, мениджъри на средни и големи български и международни компании, и млади и талантливи академични преподаватели, които носят духа на новото време в българското образование. Те са в  постоянен диалог с участниците в програмата и им дават ценна обратна връзка.
 • Споделянето на знания и опит между участниците и създаване на устойчиви професионални контакти – Работата в групови проекти по реални казуси дава възможност за обмяна на опит между участниците в програмата, които „гледат в една посока”, както и създаване на устойчиви контакти между тях, както и с лекторите и компаниите – казусо-носители.

Научете повече:

http://mief.vuzf.bg/bg/